ร้องทุกข์ ร้องเรียน ส่งข้อมูลข่าวสารได้ที่      sittpoj_news1@hotmail.com      sittpojnews.phichit@gmail.com 
ติดตามข่าวสารก่อนใครได้ที่ https://www.facebook.com/SittpojNewsPhich

ผู้ว่าฯพิจิตรประธานเปิดงานมอบผลิตภัณฑ์ปรับปรุงบำรุงดินเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกร

 
                   วันที่ 9 มีนาคม 2559  นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในการมอบผลิตภัณฑ์ปรับปรุงบำรุงดินแก่เกษตรกรชาวตำบลโรงช้าง เพื่อลดต้นทุนการผลิต สร้างรายได้ด้วยการปลูกพืชใช้น้ำน้อย ทดแทนการทำนาช่วงหน้าแล้ง ที่สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร ตำบลโรงช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
ผู้ว่าฯพิจิตรประธานเปิดงานมอบผลิตภัณฑ์ปรับปรุงบำรุงดินเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกร
ผู้ว่าฯพิจิตรประธานเปิดงานมอบผลิตภัณฑ์ปรับปรุงบำรุงดินเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกร
ผู้ว่าฯพิจิตรประธานเปิดงานมอบผลิตภัณฑ์ปรับปรุงบำรุงดินเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกร

                    สำหรับการมอบผลิตภัณฑ์ปรับปรุงบำรุงดินเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้กับประชาชนในครั้งนี้ เป็นภารกิจที่กรมพัฒนาที่ดินได้ดำเนินการในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อการฟื้นฟูปรับปรุงดิน ช่วยลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน ให้กับเกษตรกร ภายใต้กระบวนการที่หมอดินอาสา และประชาชนมีส่วนร่วม เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ในการลดต้นทุนการผลิต โดยในวันนี้มีการมอบผลิตภัณฑ์ปรับปรุงดิน อาทิ สารปรับปรุงดินกรด ปูนโดโลไมท์ จำนวน 450 ต้น ให้กับโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กลุ่มเกษตรกรเครือข่ายหมอดินอาสา รวมถึงมอบเมล็ดพันธ์ปอเทืองเพื่อปรับปรุงดิน ให้กับกลุ่มเกษตรกรโครงการพัฒนาและฟืนฟูดินเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และกลุ่มเกษตรเครือข่ายหมอดินอาสา อีกทั้งมีการบรรยายให้ความรู้จากเจ้าหน้าที่ สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านดินเป็นอย่างดี..อีกทั้งยังได้มอบปัจจัยการผลิต อาทิ ถังพลาสติก กากน้ำตาล สารเร่งซุปเปอร์ พด. ให้กับกลุ่มเครือข่ายหมอดินอาสา เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการมอบผลิตภัณฑ์ปรับปรุงบำรุงดิน ได้นำไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการผลิต การเพาะปลูก หวังช่วยลดต้นทุนการผลิต อีกทั้งผลิตผลทางการเกษตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้อย่างเต็มเม็ด เต็มหน่วย ที่สำคัญช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ช่วงว่างเว้นจากการทำนา

 
แบ่งปันใน facebook