ร้องทุกข์ ร้องเรียน ส่งข้อมูลข่าวสารได้ที่      sittpoj_news1@hotmail.com      sittpojnews.phichit@gmail.com 
ติดตามข่าวสารก่อนใครได้ที่ https://www.facebook.com/SittpojNewsPhichit

พม.พิจิตรร่วมกับสมาคมชาวนาฯปลุกกระแสชาวนา
ทำนาเกษตรอินทรีย์ปลูกข้าวคุณภาพปลอดสารเคมีลดต้นทุนเพิ่มผลกำไร

                   วันที่ 23 พ.ค. 2559 นายจรัล   เหลืองศรีสกุล นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร พร้อมด้วย นายจักรภฤต  บรรเจิดกิจ ปราชญ์ชาวบ้าน ได้ร่วมกับสมาคมชาวนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดพิจิตร เปิดการจัดอบรมเรียนรู้ให้กับแกนนำชาวนาจำนวน  40 คน ที่ วิชชาลัยชาวนา “ ร.ร.ชาวนา” บ้านนิคมบ่อแร่หมู่ 16 ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร ให้ได้เรียนรู้ในหลักสูตรการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวรวมถึงหลักสูตรการทำนาแบบเกษตรอินทรีย์ โดยไม่ใช้สารเคมีเลยแต่จะทำสารจุลินทรีย์จาวปลวกรวมถึงการทำสารไล่แมลงจากพืชสมุนไพร โดยเป็นการเรียนรู้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติก่อนจะเข้าสู่ฤดูกาลทำนาปีที่ขณะนี้เริ่มมีฝนตกและมีชาวนาบางกลุ่มเริ่มมีการไถหว่านเพาะปลูกกันแล้ว ดังนั้นการเรียนรู้จึงเป็นส่วนหนึ่งในการลดต้นทุนและเพิ่มผลกำไรรวมถึงจะเป็นการปลูกข้าวพันธุ์ดีมีคุณภาพปลอดจากสารเคมี ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาด
พม.พิจิตรร่วมกับสมาคมชาวนาฯปลุกกระแสชาวนาทำนาเกษตรอินทรีย์ปลูกข้าวคุณภาพปลอดสารเคมีลดต้นทุนเพิ่มผลกำไร
พม.พิจิตรร่วมกับสมาคมชาวนาฯปลุกกระแสชาวนาทำนาเกษตรอินทรีย์ปลูกข้าวคุณภาพปลอดสารเคมีลดต้นทุนเพิ่มผลกำไร
พม.พิจิตรร่วมกับสมาคมชาวนาฯปลุกกระแสชาวนาทำนาเกษตรอินทรีย์ปลูกข้าวคุณภาพปลอดสารเคมีลดต้นทุนเพิ่มผลกำไร
พม.พิจิตรร่วมกับสมาคมชาวนาฯปลุกกระแสชาวนาทำนาเกษตรอินทรีย์ปลูกข้าวคุณภาพปลอดสารเคมีลดต้นทุนเพิ่มผลกำไร

                   สำหรับในการอบรมครั้งนี้ได้มีการสาธิตให้เห็นประโยชน์ของจุลินทรีย์จาวปลวก ซึ่งเป็นวิธีคิดและทำโดยปราชญ์ชาวบ้านที่ทำห้องแล็บกลางทุ่งแบบเรียบง่าย แต่เป็นไปตามหลักวิชาการที่ปราชญ์ชาวบ้านรับรู้และเรียนถ่ายทอดกันมา โดยการนำปุ๋ยที่ขายตามท้องตลาด ปุ๋ยยูเรีย   ปุ๋ยที่เป็นสินค้าขายตรง มาพิสูจน์การเปรียบเทียบปริมาณธาตุอาหารด้วยความสว่างของกระแสไฟฟ้า ซึ่งถ้าใช้ประจุไฟฟ้าขั้วบวกและลบจิ้มลงไปที่ปุ๋ยเคมี ถ้ามีแสงสว่างจากหลอดไฟเกิดขึ้นก็แสดงว่าเป็นปุ๋ยที่มีธาตุอาหารและเช่นเดียวกันก็นำจุลินทรีย์ที่ชาวนาผลิตขึ้นเอง เช่น น้ำหมักจุลินทรีย์จาวปลวก , น้ำจุลินทรีย์จาวปลวกหมักผสมกับไข่ , น้ำจุลินทรีย์จาวปลวกหมักผสมกับกระถิน , สะเดา , ขี้วัว ,ขี้จิ้งหรีด , รกหมู , ปลา จากการทดสอบให้ชาวนาระดับแกนนำได้รู้ได้เห็นเพื่อจะไปถ่ายทอดต่อให้กับชาวนาที่เป็นเพื่อนบ้านที่เป็นบทพิสูจน์ได้ว่า ปุ๋ยตามท้องตลาดทั้ง 3 รายการข้างต้น มีค่าประจุไฟฟ้าที่ให้แสงสว่างกับหลอดไฟที่ต่ำมาก ซึ่งก็หมายความว่ามีคุณค่าที่เป็นประโยชน์ต่อต้นข้าวหรือพืชต่ำ โดยเฉพาะยูเรีย ไม่มีค่าประจุไฟฟ้าเลย ต่างกับปุ๋ยที่ชาวนาทำขึ้นเอง ที่เรียกว่า “น้ำหมักจากจุลินทรีย์จาวปลวก”ที่หมักคู่กับพืชสมุนไพรโดยเฉพาะสารจุลินทรีย์จาวปลวกหมักกับกระถินมีค่าประจุไฟฟ้าที่หลักวิชาการเกษตรยอมรับว่ามีธาตุ N-P-K มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมา คือ น้ำหมักจุลินทรีย์จาวปลวกที่หมักผสมกับขี้จิ้งหรีดและเศษปลา , หัวปลาพุงปลา , ไส้ปลา , น้ำล้างคาวปลา ก็มีธาตุ N-P-K มากด้วยเช่นกัน

พม.พิจิตรร่วมกับสมาคมชาวนาฯปลุกกระแสชาวนาทำนาเกษตรอินทรีย์ปลูกข้าวคุณภาพปลอดสารเคมีลดต้นทุนเพิ่มผลกำไร
พม.พิจิตรร่วมกับสมาคมชาวนาฯปลุกกระแสชาวนาทำนาเกษตรอินทรีย์ปลูกข้าวคุณภาพปลอดสารเคมีลดต้นทุนเพิ่มผลกำไร
พม.พิจิตรร่วมกับสมาคมชาวนาฯปลุกกระแสชาวนาทำนาเกษตรอินทรีย์ปลูกข้าวคุณภาพปลอดสารเคมีลดต้นทุนเพิ่มผลกำไร
พม.พิจิตรร่วมกับสมาคมชาวนาฯปลุกกระแสชาวนาทำนาเกษตรอินทรีย์ปลูกข้าวคุณภาพปลอดสารเคมีลดต้นทุนเพิ่มผลกำไร
พม.พิจิตรร่วมกับสมาคมชาวนาฯปลุกกระแสชาวนาทำนาเกษตรอินทรีย์ปลูกข้าวคุณภาพปลอดสารเคมีลดต้นทุนเพิ่มผลกำไร
พม.พิจิตรร่วมกับสมาคมชาวนาฯปลุกกระแสชาวนาทำนาเกษตรอินทรีย์ปลูกข้าวคุณภาพปลอดสารเคมีลดต้นทุนเพิ่มผลกำไร
                   นายสุชาติ  แดงทองดี นายกอบต.วังหลุม อ.ตะพานหิน , นายกมล พงษ์ทองคำวงษ์ นายกเทศบาลตำบลดงป่าคำ , นายวิรัตน์ พรมจาด ประธานสภาอบต.ท่าหลวง อ.เมืองพิจิตร ที่เป็นชาวนาและเป็นแกนนำเกษตรกรในหมู่บ้านต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า การอบรมเรียนรู้ในครั้งนี้เป็นประโยชน์กับเกษตรกรอย่างมากเพราะได้รู้ก่อนลงมือทำจริง ความรู้ที่ได้ล้วนมาจากแนวทางตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งถ้าเกษตรกรหันมาใช้วิธีดังกล่าว ก็จะสามารถลดต้นทุนการผลิต ซึ่งจะเป็นการเพิ่มรายได้และสิ่งที่สำคัญผลผลิตที่ได้มาก็เป็นสินค้าเกษตรปลอดภัย ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดโลกและผู้บริโภคที่ต้องการของดีมีคุณภาพ
พม.พิจิตรร่วมกับสมาคมชาวนาฯปลุกกระแสชาวนาทำนาเกษตรอินทรีย์ปลูกข้าวคุณภาพปลอดสารเคมีลดต้นทุนเพิ่มผลกำไร
พม.พิจิตรร่วมกับสมาคมชาวนาฯปลุกกระแสชาวนาทำนาเกษตรอินทรีย์ปลูกข้าวคุณภาพปลอดสารเคมีลดต้นทุนเพิ่มผลกำไร
พม.พิจิตรร่วมกับสมาคมชาวนาฯปลุกกระแสชาวนาทำนาเกษตรอินทรีย์ปลูกข้าวคุณภาพปลอดสารเคมีลดต้นทุนเพิ่มผลกำไร
พม.พิจิตรร่วมกับสมาคมชาวนาฯปลุกกระแสชาวนาทำนาเกษตรอินทรีย์ปลูกข้าวคุณภาพปลอดสารเคมีลดต้นทุนเพิ่มผลกำไร
พม.พิจิตรร่วมกับสมาคมชาวนาฯปลุกกระแสชาวนาทำนาเกษตรอินทรีย์ปลูกข้าวคุณภาพปลอดสารเคมีลดต้นทุนเพิ่มผลกำไร

                    นาย วัลลภ พึ่งไชย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุนชนพิจิตร ซึ่งเป็นหนึ่งในทีมวิทยากรกล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับแกนนำเกษตรกรทั้ง 40 คนที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ล้วนเป็นชาวนาที่เข้มแข็งและสามารถนำความรู้ไปขยายผลต่อได้อย่างกว้างขวาง ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการทำการเกษตรในอนาคตต่อไป

 
แบ่งปันใน facebook