ร้องทุกข์ ร้องเรียน ส่งข้อมูลข่าวสารได้ที่      sittpoj_news1@hotmail.com      sittpojnews.phichit@gmail.com 
ติดตามข่าวสารก่อนใครได้ที่ https://www.facebook.com/SittpojNewsPhichit

พิจิตรเงินจ้างงานเกษตรกรมาตรการที่4ช่วยภัยแล้งถึงมือชาวบ้านแล้วส่งผลเศรษฐกิจคึกคัก

                   วันที่  24 พ.ค. 2559  นายธรรมนูญ  แจ่มศรี  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร , นายสุรพล  ทองเที่ยง เกษตรจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการใช้เงินงบประมาณของกระทรวงเกษตรตามโครงการแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งตามมาตรการที่4 ที่จังหวัดพิจิตร มี 157 โครงการ เงิน 66 ล้านบาทเศษ โดยพบว่าที่จุดขยายผลการเรียนรู้ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธรจังหวัดพิจิตร ที่หมู่ 3 บ้านลำประดา ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตรมีกลุ่มเกษตรกรจำนวน 20 คน มารวมตัวกันทำงานตามโครงการจ้างงานด้วยการทำปุ๋ยอัดเม็ด ซึ่งเป็นปุ๋ยอินทรีย์เพื่อจำหน่ายหารายได้เข้ากลุ่มรวมถึงเป็นการทำปุ๋ยใช้เองในช่วงฤดูการทำนาปีที่ขณะนี้ในบางพื้นที่เริ่มลงมือไถหว่านกันแล้ว ซึ่งเกษตรกรจะได้รับเงินตามโครงการนี้คนละ 6,000 บาท ซึ่งถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและเป็นการจ้างงานในท้องถิ่น ส่วนเม็ดเงินขณะนี้ก็โอนเงินเข้าบัญชีศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลและโอนต่อเข้าบัญชีของเกษตรกรผ่านธนาคาร ธกส. เรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้เกษตรกรมีเงินจับจ่ายใช้สอยและมีเงินลงทุนในการทำนาในช่วงนี้
พิจิตรเงินจ้างงานเกษตรกรมาตรการที่4ช่วยภัยแล้งถึงมือชาวบ้านแล้วส่งผลเศรษฐกิจคึกคัก
พิจิตรเงินจ้างงานเกษตรกรมาตรการที่4ช่วยภัยแล้งถึงมือชาวบ้านแล้วส่งผลเศรษฐกิจคึกคัก
พิจิตรเงินจ้างงานเกษตรกรมาตรการที่4ช่วยภัยแล้งถึงมือชาวบ้านแล้วส่งผลเศรษฐกิจคึกคัก
พิจิตรเงินจ้างงานเกษตรกรมาตรการที่4ช่วยภัยแล้งถึงมือชาวบ้านแล้วส่งผลเศรษฐกิจคึกคัก
พิจิตรเงินจ้างงานเกษตรกรมาตรการที่4ช่วยภัยแล้งถึงมือชาวบ้านแล้วส่งผลเศรษฐกิจคึกคัก
พิจิตรเงินจ้างงานเกษตรกรมาตรการที่4ช่วยภัยแล้งถึงมือชาวบ้านแล้วส่งผลเศรษฐกิจคึกคัก
พิจิตรเงินจ้างงานเกษตรกรมาตรการที่4ช่วยภัยแล้งถึงมือชาวบ้านแล้วส่งผลเศรษฐกิจคึกคัก
พิจิตรเงินจ้างงานเกษตรกรมาตรการที่4ช่วยภัยแล้งถึงมือชาวบ้านแล้วส่งผลเศรษฐกิจคึกคัก
                     นายพันธ์ เพ็งเที่ยง อายุ 46 ปี อยู่บ้านเลขที่ 584/3 หมู่ 3 บ้านลำประดา ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร กล่าวว่า ขอขอบคุณกระทรวงเกษตรและรัฐบาลที่มีโครงการจ้างงานและซื้อวัสดุให้กับเกษตรกรมารวมกลุ่มกันทำปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดซึ่งคาดว่าจะได้ปุ๋ยอินทรีย์ประมาณ 97 ตัน ซึ่งจะนำไปใช้เองในกลุ่มของสมาชิกและจะนำแบ่งขายให้กับเพื่อนบ้านให้ได้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการทำนา ทำไร่ ทำสวน ที่ได้ผ่านการอบรมจากศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร สำหรับการรับจ้างงาน นายพันธ์ กล่าวว่า...กลุ่มของตนเองมี 20 คน ทำงาน 20 วัน ได้ค่าแรง 300 บาทต่อวัน รวมแล้วก็จะได้เงินคนละ 6,000 บาท โดยส่วนตัวรู้สึกพึงพอใจมาก เพราะไม่ต้องไปขายแรงงานในเมืองหลวง อีกทั้งยังได้ทำงานเรียนรู้เรื่องการทำปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดใช้เองอีกด้วย
 
แบ่งปันใน facebook