ร้องทุกข์ ร้องเรียน ส่งข้อมูลข่าวสารได้ที่      sittpoj_news1@hotmail.com      sittpojnews.phichit@gmail.com 
ติดตามข่าวสารก่อนใครได้ที่ https://www.facebook.com/SittpojNewsPhichit

พิจิตรจัดคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็นเป็นสุข”

                       วันที่  23  มิ.ย. 2559  นายบุญเวทย์  ศรีพวงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วย นายพงศ์ศักดิ์ สอาดบุญเรือง พัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อดำเนินการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัดเพื่อรับโล่รางวัล “สิงห์ทอง” ของกรมพัฒนาชุมชนที่มีหมู่บ้านต่างๆเสนอตัวเข้าแข่งขันเป็นจำนวนมากและคัดเหลือ 3 หมู่บ้านสุดท้าย คือ บ้านเนินสะอาด หมู่ 11 ต.ทุ่งใหญ่ อ.โพธิ์ประทับช้าง , หมู่บ้านทับเกวียนทอง หมู่ 13 ต.บึงบัว อ.วชิรบารมี , บ้านแหลมยาง หมู่ 5 ต.ป่ามะคาบ อ.เมือง จ.พิจิตร ซึ่งทั้ง 3 หมู่บ้านนี้จะเป็นผู้เข้าชิงตำแหน่งสุดยอกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ของจังหวัดพิจิตร โดยมีแนวหลักเกณฑ์ในการพิจารณาถึง 8 ด้าน คือ 1.ด้านการรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยความสวยงามของหมู่บ้าน 2.ด้านการเรียนรู้ของชุมชนทั้งภายในและภายนอกที่มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและวิทยาการใหม่ๆ รวมถึงการสืบทอด-ถ่ายทอด องค์ความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้าน รวมถึงการจดบันทึกภูมิปัญญาท้องถิ่นแยกเป็นหมวดหมู่ ที่มีการสืบทอดสู่เยาวชนคนรุ่นหลัง 3. ด้านเศรษฐกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต-กลุ่มอาชีพ-กิจกรรมการจัดทำบัญชีครัวเรือน 4. ด้านการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 5. ด้านสุขอนามัย  6.ด้านบริหารจัดการชุมชนที่มีแผนและขบวนการอย่างเป็นรูปธรรม  7.ด้านศาสนาวัฒนธรรมประเพณีสังคม ที่มุ่งเน้นอนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมประเพณี กินอยู่อย่างไทยมีน้ำใจแบ่งปันขจัดความขัดแย้งส่งเสริมความสามัคคียึดหลักประชาธิปไตยเป็นหมู่บ้านรักษาศีล 8. ด้านการพัฒนาคน พัฒนาศักยภาพผู้นำและผู้ตามให้สู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง

พิจิตรจัดคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุข
พิจิตรจัดคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุข
พิจิตรจัดคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุข
พิจิตรจัดคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุข
พิจิตรจัดคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุข
พิจิตรจัดคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุข
พิจิตรจัดคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุข

                     บรรยากาศการตรวจคัดสรรตามโครงการดังกล่าวทุกหมู่บ้านทุกชุมชนที่เข้าร่วมประกวดหมู่บ้านต่างนำของดีที่เป็นทั้งของกินของใช้สินค้า OTOP รวมถึงองค์ความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านและการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงมาประกวดประชันกันอย่างคึกคักเพื่อเป็นการยืนยันว่าหมู่บ้านของตนเป็นหมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็นเป็นสุข” ดังกล่าว

 
แบ่งปันใน facebook