ร้องทุกข์ ร้องเรียน ส่งข้อมูลข่าวสารได้ที่      sittpoj_news1@hotmail.com      sittpojnews.phichit@gmail.com 
ติดตามข่าวสารก่อนใครได้ที่ https://www.facebook.com/SittpojNewsPhichit

พิจิตรถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ความรู้ชาวนาก่อนลงมือปลูกข้าวเพื่อลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต

                       วันที่ 29 มิ.ย. 2559  ดร.สุรชัย  มณีประกร นายอำเภอเมืองพิจิตร ได้เป็นประธานเปิดงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยี ( Field  Day ) ซึ่งจัดขึ้นโดย นางนนทยา ไตรยุทธรงค์ เกษตรอำเภอเมืองพิจิตร และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร โดยจัดขึ้นที่ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร หมู่ 3 บ้านเขารูปช้าง ต.ดงป่าคำ อ.เมือง จ.พิจิตร โดยมีเกษตรกรกว่า 100 คน เข้าร่วมเรียนรู้ใน 5 สถานีการเรียนรู้ ในเรื่อง การจัดการดินและปุ๋ย , การปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกข้าวเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต , การเรียนรู้เทคนิคการใช้น้ำ , การเรียนรู้การจัดการศัตรูข้าวรวมถึงการเรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่มาจากข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่า ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการติดอาวุธทางปัญญาให้กับชาวนา ก่อนลงมือปลูกข้าวให้ได้ผลผลิตดีมีกำไรลดต้นทุนรวมถึงให้เข้าถึงแหล่งทุนและการรวมกลุ่มเพื่อมีอำนาจต่อรองด้านการตลาด
พิจิตรถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ความรู้ชาวนาก่อนลงมือปลูกข้าวเพื่อลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต
พิจิตรถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ความรู้ชาวนาก่อนลงมือปลูกข้าวเพื่อลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต
พิจิตรถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ความรู้ชาวนาก่อนลงมือปลูกข้าวเพื่อลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต
พิจิตรถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ความรู้ชาวนาก่อนลงมือปลูกข้าวเพื่อลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต
พิจิตรถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ความรู้ชาวนาก่อนลงมือปลูกข้าวเพื่อลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต
พิจิตรถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ความรู้ชาวนาก่อนลงมือปลูกข้าวเพื่อลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต
พิจิตรถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ความรู้ชาวนาก่อนลงมือปลูกข้าวเพื่อลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต

                    บรรยากาศการจัดงานเน้นหนักไปในทางเสริมสร้างให้ความรู้รวมถึงมีการสาธิตการลงมือปฏิบัติในการปลูกข้าวด้วยเทคโนโลยีจากศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลกที่มาร่วมให้ความรู้กับชาวนาในการหว่านข้าวด้วยวิธีประหยัดใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวแค่เพียง 15 กิโลกรัมต่อไร่ อันจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรต่อไป

 
แบ่งปันใน facebook