ร้องทุกข์ ร้องเรียน ส่งข้อมูลข่าวสารได้ที่      sittpoj_news1@hotmail.com      sittpojnews.phichit@gmail.com 
ติดตามข่าวสารก่อนใครได้ที่ https://www.facebook.com/SittpojNewsPhichit

พิจิตรจัดงานวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนปลูกฝังการรวมกลุ่มสร้างความสามัคคี

 
                    วันที่ 7 มิ.ย. 2560 นายปิยะ  วงศ์ลือชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดงาน วันกิจกรรมนักเรียนประจำปี 2560 ณ โรงเรียนชุมชนวันโพธิ์ทอง “ปกาศิตวิทยา” หมู่ 5 ต.เนินมะกก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นโดย นายเจริญ  ทองหลอม สหกรณ์จังหวัดพิจิตร ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต 2 และโรงเรียนในพื้นที่เขต 2 ซึ่งงานดังกล่าวมี นายธรรมนูญ  แจ่มศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยผู้ปกครองและผู้นำชุมชนรวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำสหกรณ์และเยาวชนซึ่งเป็นเด็กนักเรียนเกือบ 300 คน  เข้าร่วมงานในครั้งนี้
วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน
วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน
วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน
วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน
วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน
วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน
วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน
วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน
วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน
วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน
วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน
                    โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มให้จัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนให้เกิดการปลูกฝังในหมู่เยาวชนเพื่อให้รู้และนำไปปฏิบัติในการรวมกลุ่มเพื่อให้เกิดความสามัคคีและมีพลังในการบริหารธุรกิจหรือกิจการงานต่างๆ ซึ่งภายในงานจัดให้มีนิทรรศการความรู้ การประกวดกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน การประกวดเรียงความ การประกวดวาดภาพระบายสี การจัดนิทรรศการ การตอบปัญหาความรู้ด้านสหกรณ์ของนักเรียน และการประกวดร้องเพลง ทั้งนี้ก็เพื่อให้เยาวชนได้เข้าถึง เข้าใจ ในระบบสหกรณ์ในโรงเรียนเพื่อให้เกิดการพัฒนาในการรวมกลุ่มตามรูปแบบสหกรณ์อีกด้วย
 
แบ่งปันใน facebook