ร้องทุกข์ ร้องเรียน ส่งข้อมูลข่าวสารได้ที่      sittpoj_news1@hotmail.com      sittpojnews.phichit@gmail.com 
ติดตามข่าวสารก่อนใครได้ที่ https://www.facebook.com/SittpojNewsPhichit

พัฒนาสังคมพิจิตรสร้างเยาวชนต้นแบบอาสาพัฒนาบ้านเกิด

                     นายจรัล  เหลืองศรีสกุล นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร และ นายบุญช่วย  หมีอิ่ม ที่ปรึกษาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร หัวหน้าหน่วยจัดการศึกษาอำเภอโพธิ์ประทับช้าง เปิดเผยว่า ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ได้รับการผลักดันงบประมาณในการดำเนินการโดย นายกิตติศักดิ์  รัตนวราหะ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะทำงาน จึงได้  ร่วมกับ นายสุรัตน์  ดอนศรีคุ้ม นายกอบต.ทุ่งใหญ่ พร้อมด้วย รพ.สต.ทุ่งใหญ่ และปราชญ์ชาวบ้าน ได้ร่วมกันจัดอบรมตามโครงการฝึกอาชีพการทำลูกประคบและการเรียนรู้ดูแลผู้สูงอายุให้กับเยาวชนให้เป็นผู้มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม พร้อมทั้งจัดให้ปราชญ์ชาวบ้านมาร่วมถ่ายทอดภูมิปัญญาและวิถีชีวิตการทำนาข้าวแบบมีกำไรเพื่อให้เยาวชนนำความรู้ไปบอกกล่าวผู้ปกครอง อีกทั้งยังมีการอบรมการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีความพร้อมสู่สังคมชีวิตจิตอาสาพัฒนาบ้านเกิด ซึ่งการจัดอบรมดังกล่าวจัดให้มีขึ้น 6 วัน แบ่งเป็น 3 หลักสูตร จัดขึ้นที่วิทยาลัยชุมชนพิจิตรหน่วยจัดการศึกษาโพธิ์ประทับช้าง หมู่ 11 ต.ทุ่งใหญ่ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร มีนักศึกษาจำนวน 120 คน ที่เข้าร่วมในการอบรม
พัฒนาสังคมพิจิตรสร้างเยาวชนต้นแบบอาสาพัฒนาบ้านเกิด
พัฒนาสังคมพิจิตรสร้างเยาวชนต้นแบบอาสาพัฒนาบ้านเกิด

                     น.ส.รจนา  เรเรือง “ส้ม” อายุ 17 ปี เรียนอยู่ ปวช. 2 สาขาคอมพิวเตอร์ เล่าว่า การอบรมในครั้งนี้ ได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรใกล้ตัวที่มี นางสมพิศ  ดอนศรีคุ้ม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ต.ทุ่งใหญ่ และเป็น อสม.ที่ร่วมกับปราชญ์ชาวบ้านอีกหลายคน มาสอนให้รู้จักคุณค่าของการดูแลสุขภาพทั้งของตนเองและของผู้สูงอายุเพื่อให้ได้นำความรู้ไปใช้ดูแลพ่อแม่ ปู่ย่าตายาย ยอมรับว่าเป็นครั้งแรกที่ได้เข้ารับการอบรมได้ความรู้นอกเหนือจากตำราที่เรียนมา

พัฒนาสังคมพิจิตรสร้างเยาวชนต้นแบบอาสาพัฒนาบ้านเกิด
พัฒนาสังคมพิจิตรสร้างเยาวชนต้นแบบอาสาพัฒนาบ้านเกิด

                     น.ส.พรทิพย์  ดิษกร “กวาง” อายุ 18 ปี เรียนอยู่ ปวช. 3 สาขาคอมพิวเตอร์ บ้านอยู่หมู่ 10 ต.ทุ่งใหญ่ เปิดเผยว่า การอบรมในครั้งนี้ได้ความรู้และความสนุกสนานในเรื่องของการทำนาที่วิทยากรสอนให้รู้ถึงแนวทางการทำการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงรู้ถึงประวัติและที่มาที่เป็นภูมิปัญญาของคนไทย รวมถึงเรียนรู้เรื่องการทำน้ำหมักชีวภาพ การทำปุ๋ยหมักสูตรต่างๆเพื่อใช้ประโยชน์ในการทำนาแบบมีกำไร ซึ่งจะได้นำความรู้ที่ได้นี้ไปเล่าให้พ่อ-แม่ ได้รับทราบและเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเพื่อ ลด ละ เลิก การใช้สารเคมี ที่จะมีผลดีต่อการลดต้นทุนรวมถึงสุขภาพทั้งของชาวนาและของผู้บริโภค

พัฒนาสังคมพิจิตรสร้างเยาวชนต้นแบบอาสาพัฒนาบ้านเกิด
พัฒนาสังคมพิจิตรสร้างเยาวชนต้นแบบอาสาพัฒนาบ้านเกิด
พัฒนาสังคมพิจิตรสร้างเยาวชนต้นแบบอาสาพัฒนาบ้านเกิด

                     น.ส.วชิราภรณ์    คารวะ  “นิว” อยู่ ปวช. 3 บ้านอยู่หมู่ 8 ต.ทุ่งใหญ่ เล่าว่าอยากให้มีโครงการดีๆแบบนี้อีก เพราะครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ได้เปิดโลกทัศน์เรียนรู้นอกตำราที่ได้มาจากผู้มีประสบการณ์จริงมาถ่ายทอดความรู้ให้ในหลายด้านที่เรียนรู้ตั้งแต่บทบาทหน้าที่ของเยาวชนกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนหรือบ้านเกิดของตนเอง ได้รู้สิทธิ หน้าที่ของเยาวชนว่าแท้ที่จริงแล้วมีความสำคัญเช่นไร ซึ่งจะได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป

พัฒนาสังคมพิจิตรสร้างเยาวชนต้นแบบอาสาพัฒนาบ้านเกิด
พัฒนาสังคมพิจิตรสร้างเยาวชนต้นแบบอาสาพัฒนาบ้านเกิด

                     กิจกรรมหนึ่งที่สำคัญในหลักสูตรการอบรมครั้งนี้ คือการได้ปฏิบัติจริงในการทำนา  ในการทำลูกประคบเพื่อดูแลผู้สูงอายุ รวมถึงการลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคประจำตัวและไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้จึงต้องตกเป็นภาระของลูกหลานและสังคม โดย นางกัญจะนา  คำสะอาด อสม.ดูแลผู้สูงอายุ และ นางสายฝน  วงเงิน ผู้ช่วยแพทย์แผนไทยเปิดเผยว่าตำบลทุ่งใหญ่มี 19 หมู่บ้าน มีประชากรกว่า 5 พันคน เป็นคนแก่คนป่วยรวมถึงผู้สูงอายุที่ต้องนอนป่วยติดบ้าน-ติดเตียง ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ มีประมาณเกือบ 300 คน และผู้สูงอายุที่ต้องอาศัยอยู่เพียงลำพังโดยไม่มีลูกหลานดูแลอีกประมาณกว่า 100 คน ดังนั้นการจัดอบรมเยาวชนจิตอาสาในครั้งนี้เป็นความหวังในอนาคตว่า ผู้สูงอายุจะได้รับการใส่ใจดูแลมากขึ้นและตัวของเยาวชนเองก็จะได้เห็นคุณค่าของตัวเองมากขึ้นด้วยเช่นกัน สำหรับบรรยากาศของการลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้พิการ ที่ป่วยติดบ้านติดเตียง ที่บ้านบางหลังคาเรือนก็อยู่โดดเดี่ยวในป่า ในสวน บางหลังก็อยู่กลางทุ่งนา อยู่กันสองคนตายายที่ทั้งชราภาพและป่วยด้วยกันทั้งคู่ไม่มีลูกหลานอยู่ด้วยเพราะลูกหลานต่างไปทำงานในเมืองนานๆจะกลับมาเยี่ยมเยียนสักครั้ง เมื่อทีมงานเข้าถึงผู้ป่วยเหล่านั้นต่างดีใจที่เห็นเยาวชนที่เป็นลูกหลานมาเยี่ยมและนำสิ่งของมาให้ คนแก่ คนป่วย คนพิการ ทุกคนที่พบกับทีมงานที่ลงพื้นที่ครั้งนี้ต่างตื้นตันใจจนน้ำตาไหลร้องไห้ทุกรายเพราะไม่คิดว่าคนแก่ คนป่วย ที่เคยเป็นปูชนียบุคคลจะยังมีคนเห็นคุณค่าอยู่ในสังคมอีกด้วย 

พัฒนาสังคมพิจิตรสร้างเยาวชนต้นแบบอาสาพัฒนาบ้านเกิด
พัฒนาสังคมพิจิตรสร้างเยาวชนต้นแบบอาสาพัฒนาบ้านเกิด
พัฒนาสังคมพิจิตรสร้างเยาวชนต้นแบบอาสาพัฒนาบ้านเกิด
 
แบ่งปันใน facebook